જીરુંમાં વધુ ઉત્પાદન, વધુ નફો લેવા માટે…. ખેડૂતભાઈઓ વધુ ઉત્પાદન માટે અહીં ક્લિક કરો

જે ખેડૂત મિત્રો દર વર્ષે જીરૂનું વાવેતર કરે છે તેમને એક પ્રશ્ન હમેશાં મૂંઝવતો હશે અને તે જે જીરૂમાં કાળીયો (ચરમી) ના ઉપદ્રવ.તો જીરામાં વધુ ઉત્પાદન માટે અહીં ક્લિક કરો